RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e a declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Cabanelas, situado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2010/2-4).

Compartir
Actualizado o: 13 outubro 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 31/08/2022 - 13/10/2022