Portada > > As enerxías renovables en Galicia
PLATAFORMA EÓLICA MARIÑA

As enerxías renovables en Galicia

Compartir

Galicia ten un alto potencial de recursos eólicos mariños que considera de gran importancia aproveitar para cumprir cos seus obxectivos enerxéticos e ambientais, así como contribuír ás directrices estatais e europeas de descarbonización.

Galicia é a Comunidade Autónoma, xunto con Canarias, con maior potencial eólico mariño do Estado. Ademais, conta cun sector industrial con capacidade de readaptación a sectores emerxentes e, en especial, ás tecnoloxías eólicas.

Nos últimos anos, empresas galegas consolidáronse como provedoras de equipos e servizos no sector renovable mariño e teñen potencial para ser competitivas no devandito mercado.

É por iso que se considera fundamental o desenvolvemento da eólica mariña nas políticas industriais e de emprego, xa que a execución de proxectos na nosa comunidade contribuirá ao desenvolvemento industrial tal e como xa ocorreu coa implantación en Galicia das tecnoloxías renovables en terra.

Ao mesmo tempo, é importante indicar que Galicia considera prioritario o sector pesqueiro polo que calquera proposta de desenvolvemento de proxectos deberá tratar de compatibilizar o aproveitamento de ambos os recursos, así como a coexistencia de usos no medio mariño, tal e como se incide na planificación da Ordenación do Espazo Marítimo.

Entre novembro de 2012 e setembro de 2015, a Xunta de Galicia, a través do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), desenvolveu o proxecto europeo EnergyMare (Programa Espazo Atlántico 2007-2013), do cal Inega foi líder.

O obxectivo foi analizar cal era a situación das enerxías mariñas: eólica mariña, undimotirz, mareomotriz, etc. e cales eran as posibilidades de aproveitamento dos recursos enerxéticos existentes na costa atlántica europea.

EnergyMare abordou a maioría dos retos aos que se enfrontan axentes, centros de investigación e empresas no ámbito das enerxías renovables mariñas: identificación das mellores solucións para avaliar o recurso, identificación de áreas potenciais para a xeración eléctrica, identificación das mellores tecnoloxías de produción enerxética renovable mariña, análise económica e normativa asociado ao seu desenvolvemento.

En concreto, en Galicia o proxecto permitiu:

 • Caracterizar en detalle o potencial enerxético das enerxías mariñas no litoral galego.
 • Coñecer o grao de madurez das tecnoloxías que aproveitan as enerxías do mar en Galicia.
 • Avaliar que tecnoloxías se adaptan mellor ás características da costa galega.
 • Analizar e coñecer a normativa vixente neste campo para superar posibles barreiras e favorecer a implantación destas tecnoloxías.
 • Establecer un marco de cooperación internacional que permita a adaptación de sectores estratéxicos como o naval e o enerxético ao aproveitamento dos recursos enerxéticos mariños.

Por iso, estudouse toda a costa galega en función dos parámetros que condicionan a idoneidade de posibles localizacións para o desenvolvemento de proxectos renovables mariños. O estudo analizou o perímetro costeiro mediante ferramentas de análise xeoespacial e ponderáronse os distintos factores que puidesen afectar á idoneidade das zonas.

Os condicionantes estudados agrupáronse, nunha primeira fase, en técnicos e ambientais, tal e como se mostra a continuación.

División do mar territorial español no litoral galego en celas de 2 km x 2 km (tamaño de referencia), como paso previo á ponderación dos seguintes condicionantes:

 • Potencial enerxético:
  • Medición
  • Modelización
 • Afeccións ambientais e socioeconómicas:
  • Biodiversidade e áreas protexidas.
  • Recursos e actividades pesqueiras.
  • Afección morfodinámica a praias.
  • Patrimonio cultural.
  • Seguridade ambiental.
  • Afección á paisaxe.
  • Posibilidades de fondeo de estruturas.
  • Resposta de posibles colectivos afectados.
  • Tráfico marítimo.
  • Concesións de dominio público marítimo-terrestre.
 • Deseño técnico dá zona:
  • Batimetría
  • Distancia á costa.

A caracterización da costa noroeste da Península Ibérica, e a posterior análise dos resultados obtidos, dividiuse nas dúas grandes fases que se resumen a continuación:

PRIMEIRA FASE

 • División do mar territorial no litoral galego en celas de 2 km x 2 km.
 • Avaliación do recurso enerxético en cada cela.
 • Avaliación da afección de cada cela a elementos ambientais (LIC, ZEPA, zonas de baño, etc.).
 • Exclusión das celas afectadas por calquera elemento protexido e/ou por praias.
 • Definición das posibilidades de evacuación da futura electricidade xerada.
 • Ponderación conxunta de todos os parámetros introducidos ata este punto na caracterización costeira.

SEGUNDA FASE

 • Inclusión de novos condicionantes que afectarían a área experimental:
  • Presenza de caladoiros.

No momento deste estudo non estaba en marcha a Ordenación do Espazo Marítimo nin a definición dos plans correspondentes a cada Demarcación, polo que, a posteriori, tívose en conta esa información, así como os datos incluídos no Sistema de Información sobre o Medio Mariño (InfoMAR), ferramenta xeoespacial deseñada por CEDEX (Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas) para o Ministerio para a Transición Enerxética e o Reto Demográfico.