Sabías que ...o sector da artesanía emprega a máis de 5.000 persoas en Galicia?

Desenvolvemos liñas de investigación destinadas a especializar e perfeccionar as técnicas que lle permitan ao sector artesanal mellorar a calidade dos seus produtos e optimizar o proceso produtivo.

Obter e renovar a carta de artesán

Pode inscribirse no Rexistro de Artesanía como artesán se acredita unha formación mínima de 500 horas nun centro acreditado ou traballou baixo a dirección dun mestre ou mestra durante 500 horas. 

Se xa está inscrito/a e leva 10 anos traballando no sector en tarefas de dirección e participación nun taller; ou impartindo formación solicite a súa carta.

Solicitar a marca "Artesanía de Galicia"

Se es titular dun obradoiro artesán inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia ou dun establecemento de venda de artesanía galega, podes solicitar a autorización para o uso do distintivo da marca "Artesanía de Galicia" en etiquetas e elementos promocionais tales como bolsas, carteis, caixas e papel, así como noutros modelos que sexan autorizados.

Obter a acreditación e renovación como obradoiro

Se tes a carta de artesán ou mestre artesán podes obter a cualificación de taller artesán presentando unha solicitude. Unha vez obtido dito documento de cualificación de taller artesán procederase á inscrición no Rexisto Xeral de Artesanía de Galicia.

Participar en accións formativas de artesanía

Os obradoiros e as asociacións profesionais de artesáns que estean interesados en participar no deseño da oferta formativa pódenlle facer chegar as súas propostas á Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño a través do correo electrónico formacion.artesania@xunta.es.

Comisión Galega de Artesanía

A Comisión Galega da Artesanía, creada en virtude do disposto no artigo 5 da Lei 1/1992, do 11 de marzo, de artesanía de Galicia.

Promover o teu traballo

Contribuímos ao desenvolvemento do sector galego no seu conxunto, para o cal levamos a cabo diversas iniciativas relacionadas coa promoción e a divulgación.

Catálogos

Catálogos con información dos trámites administrativos e actuacións necesarias para a posta en marcha de proxectos.