Sabías que ... a Xunta avanza na transición enerxética a través de proxectos de economía circular e dun aproveitamento eficiente e sostible dos recursos naturais para contar cunha Galicia cada vez máis verde?

Impulsamos iniciativas para o fomento do uso racional da enerxía, optimizando a súa xestión nos distintos eidos económicos e desenvolvemos actuacións para a mellora da investigación enerxética en Galicia.

Guía divulgativa de parques eólicos

A Xunta de Galicia busca mellorar a información sobre a tramitación dos parques eólicos e facela máis accesible.

Reduce a túa factura enerxética

A Xunta de Galicia está a traballar para diminuír o gasto enerxético das familias a través de varios programas.

Balance enerxético de Galicia

O obxectivo dos balances enerxéticos é informar sobre a orixe, autóctona ou importada, das distintas spanes enerxéticas que se transforman en Galicia, e a súa posterior distribución, comercialización e utilización como produtos enerxéticos finais.

Certificación enerxética de edificios

O responsable dos procedementos relacionados ca certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia é o Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

Documentos sometidos a información pública

Documentación de expedientes en tramitación sometidos a información pública (en período de alegacións).

Autoconsumo de enerxía eléctrica

Procedementos IN407B e IN407C: Rexistro administrativo de instalacións de autoconsumo conectadas en baixa tensión e potencia instalada menor a 100 KW

Autorizacións administrativas

Consulte as autorizacións administrativas en materia de instalacións eléctricas (de distribución e transporte), de xeración, de gas e de recursos mineiros.

Documentación ambiental

Consulte as declaracións de impacto ambiental e os plans de vixilancia en materia de instalacións eléctricas, de xeración e de gas.