Supresión de licenzas municipais (Lei de emprendemento)

Compartir
Fonte de información: Dirección Xeral de Comercio

Resolucións de dúbidas para concellos e técnicos municipais nos supostos prácticos de comunicación previa para o exercicio de actividades.

No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia suprímese con carácter xeral a necesidade de obtención de licenza municipal de actividade, apertura ou funcionamento para a instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial, sendo os concellos os que velarán polo cumprimento dos requisitos aplicables segundo a lexislación correspondente, para o cal comprobarán, controlarán e inspeccionarán as actividades.

Contactos relacionados

Organización/s: Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación
Colectivo/s: Outra administración