RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Albariño I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño, provincia de Pontevedra (IN661A 2007/1-4).

Compartir
Actualizado o: 18 novembro 2021

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 27/10/2021 - 18/11/2021