RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, emprazado nos concellos de Silleda e Forcarei da provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4).

Compartir
Actualizado o: 10 febreiro 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 20/01/2022 - 10/02/2022