RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, situado nos concellos de Silleda e Forcarei, na provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4).

Compartir
Actualizado o: 02 maio 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 07/04/2022 - 02/05/2022