ACORDO do 28 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175).

Compartir
Actualizado o: 21 xuño 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 09/05/2022 - 21/06/2022