RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Pedra Longa, situado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2019/32)

Compartir
Actualizado o: 17 agosto 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 01/07/2022 - 17/08/2022