ACUERDO de 17 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de A Coruña, por el que se somete a información pública la solicitud de otorgamiento de las autorizaciones administrativas previa y de construcción, el estudio de impacto ambiental (EIA) y el proyecto sectorial (proyecto de interés autonómico, PIA) de la infraestructura de evacuación del parque eólico Monteagudo, en los términos municipales de Carballo, A Laracha y Arteixo (expediente IN407A 2008/71-1).

Compartir
Actualizado o: 01 setembro 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 20/07/2022 - 01/09/2022

As alegacións ou observacións que estimen oportunas deberán dirixirse á sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña),  conforme ao establecido no artigo 16.4 da Lei 39/2015.

Os documentos que os interesados dirixan aos órganos das Administracións Públicas poderán presentarse:

a) No rexistro electrónico da Administración ou Organismo ao que se dirixan, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refire o artigo 2.1.

b) Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza.

c) Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.

d) Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.

e) En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.